Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden dient voor wensvrager ook gelezen te worden diens vertegenwoordiger.

Voor de uitvoering van een wens sluit WensAmbulance Brabant tevoren een overeenkomst met de wensvrager of diens vertegenwoordiger. Indien een vertegenwoordiger van de wensvrager de overeenkomst aangaat, gaat WensAmbulance Brabant ervan uit dat de wensvrager akkoord is gegaan met deze vertegenwoordiging. De rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst zijn dan in gelijke mate van toepassing op de wensvrager en diens vertegenwoordiger.

De overeenkomst komt tot stand doordat WensAmbulance Brabant besluit om een ingediende wensaanvraag te zullen uitvoeren. WensAmbulance Brabant deelt dit besluit per e-mail met onderwerp “Overeenkomst met wensvrager / Bevestiging geplande wensaanvraag” mede aan de indiener van de wensaanvraag. De wensvrager heeft zich bij het indienen van het aanvraagformulier al akkoord verklaard met de Algemene Voorwaarden.

Bij de beoordeling van een wensvraag gaat WensAmbulance Brabant ervan uit dat de wensvrager zich ervan vergewist heeft dat hij/zij geen aanspraak kan maken op vervoer door de reguliere ambulancedienst (RAV). Met andere woorden: reguliere ambulancediensten gaan vóór op de WensAmbulance.

WensAmbulance Brabant aanvaardt geen aanspraken op schadevergoeding, die voortvloeien uit het niet tijdig nakomen van (onderdelen van) de overeenkomst met de wensvrager. 

WensAmbulance Brabant biedt vervoer en begeleiding aan. Daaronder valt niet medische behandeling en specialistische verzorging.

De gang van zaken op de plaats van bestemming dient door wensvrager geregeld te worden.

Wensvrager is verantwoordelijk voor de te verstrekken medische informatie. Wensvrager dient dus te beoordelen welke informatie van belang is voor WensAmbulance Brabant. Indien de coördinator van WensAmbulance Brabant dit voor de beoordeling van de wensvraag nodig acht, zal hij bij de wensvrager nadere informatie over de medische toestand vragen. De door wensvrager verstrekte medische informatie valt niet onder het medisch beroepsgeheim. WensAmbulance Brabant heeft in het vrijwilligersstatuut wel vastgelegd dat haar vrijwilligers geheimhouding zullen betrachten ten aanzien van de medische informatie die hen ter kennis wordt gebracht.

Wensvrager neemt zelf alle medicijnen en verpleegartikelen mee die nodig zijn (daaronder valt ook zuurstof indien van toepassing).

Indien de wensvrager een mantelzorger heeft, kan deze als extra begeleider mee.

WensAmbulance Brabant gaat ervan uit dat de wensvrager zelf met de behandelend arts (huisarts of specialist) besproken heeft of deze de uitvoering van de wens voor de wensvrager verantwoord acht. Het is de verantwoordelijkheid van de wensvrager om dat wel of niet te doen.

Bij overlijden onderweg is WensAmbulance Brabant op grond van de geldende wet- en regelgeving gehouden om op dat moment via 112 de hulpdiensten te waarschuwen. Na aankomst zijn de hulpdiensten verantwoordelijk voor de verdere gang van zaken.

WensAmbulance Brabant gaat ervan uit dat de wensvrager de vrijwilligers van WensAmbulance Brabant op passende wijze voorziet van eten en drinken onderweg, tenzij dit voor de wensvrager bezwaarlijk is. De overweging daarbij is dat de vrijwilligers zich belangeloos en zonder vergoeding inzetten en dat WensAmbulance Brabant de ontvangen giften optimaal voor de vervulling van wensen wil besteden.

WensAmbulance Brabant gaat ervan uit dat wensvrager een niet-reanimeren verklaring overlegt. Indien dit niet het geval is zullen de vrijwilligers van WensAmbulance Brabant in voorkomend geval de reanimatie opstarten en via 112 een spoedambulance oproepen.

In beginsel biedt WensAmbulance Brabant aan een hele dag beschikbaar te zijn voor uitvoering van de wens. Omdat veel vrijwilligers van WensAmbulance Brabant nog werkzaam zijn en onregelmatige werktijden hebben, dient de wensvrager zo nauwkeurig mogelijk de begin- en eindtijd van de wensuitvoering aan te geven.

Bij een wensaanvraag zal de coördinator van WensAmbulance Brabant telefonisch contact met de aanvrager opnemen om de wensvraag nader te bespreken.

Reizen naar het buitenland
Een buitenlandse reis die op één dag plaats vindt, beperkt zich meestal tot de grensgebieden van de Noord-Brabant (Duitsland en België). Deze reis wordt behandeld als ware het een binnenlandse reis.

Als u een wensaanvraag indient voor een buitenlandse bestemming, die een meerdaagse reis en/of verblijf met zich brengt, zal de coördinator telefonisch contact met de aanvrager opnemen. Vervolgens brengt de coördinator een huisbezoek om kennis te maken en om daarbij de details van de meerdaagse wens met de wensvrager en diens familie door te spreken.