Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden dient voor wensvrager ook gelezen te worden diens vertegenwoordiger.

Voor de uitvoering van een wens sluit WensAmbulance Brabant tevoren een overeenkomst met de wensvrager of met de wensvrager en diens vertegenwoordiger. Indien een vertegenwoordiger van de wensvrager de overeenkomst aangaat, staat de vertegenwoordiger er voor in dat de wensvrager akkoord is gegaan met deze vertegenwoordiging. De rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst zijn dan in gelijke mate van toepassing op de wensvrager en diens vertegenwoordiger.

De overeenkomst komt tot stand doordat WensAmbulance Brabant besluit om een ingediende wensaanvraag te zullen uitvoeren en dit besluit per e-mail met onderwerp “Definitieve wensreisplanning” meedeelt aan de indiener van de wensaanvraag. De wensvrager heeft zich bij het indienen van het aanvraagformulier al akkoord verklaard met de Algemene Voorwaarden, zoals deze staan vermeld op de website van WensAmbulance Brabant.

WensAmbulance Brabant aanvaardt geen aanspraken op schadevergoeding, die voortvloeien uit het niet tijdig nakomen van (onderdelen van) de overeenkomst met de wensvrager.

WensAmbulance Brabant biedt vervoer en begeleiding aan. Medische behandeling en specialistische verzorging vallen daar niet onder!

De gang van zaken op de plaats van bestemming dient door de wensvrager geregeld te worden.

De wensvrager is verantwoordelijk voor de te verstrekken medische informatie. De wensvrager dient dus te beoordelen welke informatie van belang is voor WensAmbulance Brabant. Indien de coördinator van WensAmbulance Brabant dit voor de beoordeling van de wensvraag nodig acht, zal de coördinator bij de wensvrager nadere informatie over de medische toestand vragen. De door de wensvrager verstrekte medische informatie valt niet onder het medisch beroepsgeheim. WensAmbulance Brabant heeft in het vrijwilligersstatuut wel vastgelegd dat haar vrijwilligers geheimhouding zullen betrachten ten aanzien van de medische informatie die hen ter kennis wordt gebracht.

De wensvrager neemt zelf alle medicijnen en verpleegartikelen mee die nodig zijn (daaronder valt ook zuurstof indien van toepassing).

Indien de wensvrager een mantelzorger heeft, kan deze als extra begeleider mee. De wensvrager dient zelf met de behandelend arts (huisarts of specialist) te bespreken of deze de uitvoering van de wens voor de wensvrager verantwoord acht. Het is de verantwoordelijkheid van de wensvrager om dat wel of niet te doen.

Bij overlijden onderweg is WensAmbulance Brabant op grond van de geldende wet- en regelgeving gehouden om op dat moment via 112 de hulpdiensten te waarschuwen. Na aankomst zijn de hulpdiensten verantwoordelijk voor de verdere gang van zaken.

De wensvrager dient de vrijwilligers van WensAmbulance Brabant op passende wijze te voorzien van eten en drinken onderweg, tenzij dit voor de wensvrager bezwaarlijk is. De overweging daarbij is dat de vrijwilligers zich belangeloos en zonder vergoeding inzetten en dat WensAmbulance Brabant de ontvangen giften optimaal voor de vervulling van wensen wil besteden.

Indien de wensvrager niet wil worden gereanimeerd, dient de wensvrager een niet-reanimeren verklaring te overleggen. Indien dit niet is gedaan, zullen de vrijwilligers van WensAmbulance Brabant in voorkomend geval de reanimatie opstarten en via 112 een spoedambulance oproepen.

In beginsel biedt WensAmbulance Brabant aan een hele dag beschikbaar te zijn voor uitvoering van de wens. Omdat veel vrijwilligers van WensAmbulance Brabant nog werkzaam zijn en onregelmatige werktijden hebben, dient de wensvrager zo nauwkeurig mogelijk de begin- en eindtijd van de wensuitvoering aan te geven.

Bij elke wensaanvraag zal de coördinator van WensAmbulance Brabant telefonisch contact met de aanvrager opnemen om de wensvraag nader te bespreken.

Reizen naar het buitenland
Een buitenlandse reis die op één dag plaats vindt, beperkt zich meestal tot de grensgebieden van de Noord-Brabant (Duitsland en België). Deze reis wordt behandeld als ware het een binnenlandse reis.

Als u een wensaanvraag indient voor een buitenlandse bestemming, die een meerdaagse reis en/of verblijf met zich brengt, zal de coördinator telefonisch contact met de aanvrager opnemen. Vervolgens brengt de coördinator een huisbezoek om kennis te maken en om daarbij de details van de meerdaagse wens met de wensvrager en diens familie door te spreken.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen, indien mediation niet tot een oplossing leidt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank Oost-Brabant.